"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Nίκος Λυγερος: Casus Belli - AOZ - Τοποστρατηγική

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του καθηγητή Νίκου Λυγερού στο Α.Π.Θ. (23/2/2011)
Προσέξτε ιδιαίτερα το 2ο μέρος

 CITYPRESS-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: