"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Νέοι ηλικίας έως 29 ετών αποτελούν το 37% των ανέργων

Οι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, και ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αποτελούν τα πρώτα θύματα της κρίσης στη χώρα. Ταυτοχρόνως, η μείωση των μόνιμα απασχολουμένων τείνει να γίνει ισόποση με την αύξηση της προσωρινής απασχόλησης. Η μείωση της μόνιμης απασχόλησης κατά 3% οφείλεται κατά 70% στη μείωση των μόνιμα απασχολουμένων ανδρών, ενώ η αύξηση της προσωρινής απασχόλησης οφείλεται κατά τα 3/4 σε αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση στην ενημέρωση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (από τον κ. Γ. Κρητικίδη), το 37% των ανέργων, δηλαδή περίπου 300.000 άτομα, είναι ηλικίας έως 29 ετών. Σε αυτήν την κατηγορία το ποσοστό ανεργίας μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ανήλθε στο 22,8% έναντι 17,8% το προηγούμενο έτος. Πρακτικά η αύξηση αυτή σημαίνει 44.420 ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών. Βέβαια για την ίδια περίοδο οι άνεργοι άνω των 30 ετών αυξήθηκαν κατά 107.500 άτομα, σημειώνοντας ποσοστό αύξησης 40% και ποσοστό ανεργίας 9,2% έναντι 6,7% το 2009. Το 23,8% των ανέργων (141.540 άτομα) αναζήτησε για πρώτη φορά εργασία. Στους νέους μέχρι 29 ετών οι «νέοι άνεργοι» αναλογούν στο 44,3% του συνόλου των νέων που είναι εκτός αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων καθώς και η αναλογία τους στο σύνολο των νέων ανέργων. Το 2010 οι μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν κατά 29.155 άτομα και αποτελούν το 43% των νέων ανέργων έναντι 37% το προηγούμενο έτος.

Περίπου το 45% των ανέργων από τη μεταποίηση και από το εμπόριο είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η κατηγορία αυτή αποτελεί το 1/3 στους ανέργους που απασχολούνταν σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και πάνω από το 1/4 στις κατασκευές.

Αύξηση εμφανίζουν και οι «παλαιοί» άνεργοι. Από 70,7% που ήταν το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί στο παρελθόν, αυξήθηκε στο 76,2%.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: