"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασεν η ώρα.
Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασαν τα χρόνια."
Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-1933,

 

"Προσοχή: οι μέρες στο ημερολόγιο είναι πιο κοντά απ΄ ό,τι φαίνεται."
Ανώνυμος "Ο χρόνος είναι η αμαρτία της αιωνιότητας."
Paul Claudel, 1868-1955, Γάλλος ποιητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: