"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


«Μπλόκο» στις διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΗ

«Φρένο» στην άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες και με τα ίδια προσόντα βάζει ο Αρειος Πάγος, επιτάσσοντας να είναι ίδια όχι μόνο η μισθολογική μεταχείριση, αλλά και κάθε άλλη υπηρεσιακή εξέλιξη, είτε αφορά σε βαθμολογική ένταξη είτε σε μονιμοποίηση και προαγωγή.

Το ανώτατο δικαστήριο, με απόφαση-σταθμό, δέχεται ότι για λόγους ισότητας ο εργοδότης εφόσον καταβάλλει οικειοθελώς μια παροχή σε κάποιους εργαζομένους (π.χ. ιδιαίτερη αμοιβή, «μπόνους» κ.λπ.) οφείλει να κάνει το ίδιο και προς όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους που έχουν τα ίδια προσόντα και κάνουν την ίδια εργασία.

Ομως ο ΑΠ υπογραμμίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζομένους όχι μόνο τις οικονομικές παροχές, αλλά και κάθε άλλου είδους ωφελήματα, όπως είναι η μονιμοποίηση, η βαθμολογική ένταξη ή η προαγωγή μισθωτών.

Κατά τον ΑΠ, από τη συνταγματική αρχή που επιβάλλει ίση μεταχείριση προκύπτει κανόνας δημόσιας τάξης που «εξοπλίζει» τον εργαζόμενο για να αξιώσει παρόμοιες οικονομικές, βαθμολογικές κ.λπ. παροχές.

Ετσι, ανοίγει ο δρόμος για να αξιώσουν οι εργαζόμενοι να μονιμοποιηθούν, να ενταχθούν βαθμολογικά, να προαχθούν και να αμείβονται με βάση το ιδιαίτερο καθεστώς που επιφύλαξε ο εργοδότης σε άλλους εργαζομένους.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε μηχανικό (κάτοχο και μεταπτυχιακού διπλώματος βρετανικού πανεπιστημίου) και έκρινε (550/10) ότι κατά παράβαση της ισότητας εντάχθηκε σε χαμηλότερο βαθμολογικό και μισθολογικό κλιμάκιο τράπεζας από άλλους συναδέλφους του με τους οποίους είχε όχι μόνο τα ίδια, αλλά και ανώτερα προσόντα, με βάση τους τίτλους σπουδών.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: