"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια μαγεία"

ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ την μαγεία του πολιτισμού μας ΠΡΙΝ έρθει καιρός (γιατί θα έρθει) που θα χρειάζεστε έγγραφη άδεια του ΜουφτοΜαχμούτη της περιοχής σας... 
Δεν υπάρχουν σχόλια: