"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Η δημόσιος υπάλληλος Φωτεινή Βρύνα παραιτήθηκε για λόγους υγείας-προσωπικούς και την επόμενη έγινε υποδιοικητής σε Νοσοκομείο!


Ατυχώς στη ΝΔ κάνουν ότι μπορούν να αναστήσουν το φάντασμα του Σύριζα.
 

Οι προκλητικοί και ενάντια σε κάθε ιδέα αριστείας και πραγματικών μεταρρυθμίσεων διορισμοί των διοικητών των Νοσοκομείων προκαλούν ήδη σάλο.
 

Η δε περίπτωση της κ. Φωτεινής Βρύνα έχει όπως αποκαλύπτει το Κουρδιστό Πορτοκάλι και συνέχεια.

Η κ. Βρύνα επικαλέστηκε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας και υπέβαλλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της η οποία έγινε αποδεκτή στις 12/11/2019.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν.3528/2007 -στο οποίο υπάγονται και οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές του ΕΣΥ-

«1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την Υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. ……………..»
Σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Γ –Αρ. 2118-12/11/2019 η επιλεγείσα ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο γννπ «ο αγ. παντελεημων-γνδα «η αγ. βαρβαρα» (αποκεντρωμενη ο.μ. «δυτικη αττικη αγια βαρβαρα») κα ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, με την 171551/Ε3/4-11-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) και την αριθμ. 18/4.10.2019 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., έγινε αποδεκτή στις 12/11/2019, η αίτηση παραίτησης της από την υπηρεσία διότι συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι ή/και σοβαροί λόγοι υγείας.

Τα ερωτήματα είναι καίρια:

1) Έχει τη σωματική υγεία να είναι δημόσιος υπάλληλος και ως εκ τούτου Αναπληρωτής Διοικητής η κα ΒΡΥΝΑ;,

2) Αν ΝΑΙ για ποιο λόγο υποβάλλεται απο την ίδια και γίνεται δεκτή αίτησή της ότι δεν μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος εκπαιδευτικός και την ίδια περίοδο ταυτόχρονα αιτείται να επιλεγεί ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια που υπάγεται στο Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα;


Ολα τα παραπάνω έχουν δημοσιευτεί στα συνημμένα αρχεία ΦΕΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: