"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Το πιο ενοχλητικό με τους ανίκανους είναι ότι μιλάνε.
Pascal Bruckner,  Γάλλος συγγραφέας


Υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους: είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα.
Robert Sabatier, Γάλλος ποιητής


Μια λεκτική απειλή είναι το πιο γνήσιο πιστοποιητικό ανικανότητας.
Nassim Nicholas Taleb, Λιβανέζος οικονομολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια: