"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Εκκλησία είναι ένα μέρος όπου κύριοι οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στον παράδεισο καυχώνται γι αυτόν σε ανθρώπους που δεν θα πάνε ποτέ εκεί"
HENRY LOUIS MENKEN (Αμερικανός χρονογράφος)


"Αν οι εκκλησίες έκαναν αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε να κάνουν, δεν θα είχαμε ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους"
MICHAEL SMITH (Αμερικανός μουσικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια: