"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"


"Αυτός που μάχεται θηρία, πρέπει να προσέχει μην τυχόν εξαιτίας αυτού γίνει τέρας και ο ίδιος"
FRIEDRICH NIETZSCHE (Γερμανός φιλόσοσφος)



"Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά με τις γροθιές σφιγμένες"
GEORGE JEAN NATHAN (Αμερικανος δημοσιογράφος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: