"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"

Κάθε έξοδος είναι είσοδος κάπου αλλού.
Tom Stoppard,    Τσεχοαμερικανός σκηνοθέτης

Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.
Μάρκος Αυρήλιος,   121-180 μ.Χ.,   Ρωμαίος Αυτοκράτορας

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις  χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.
Ευριπίδης,   480-406 π.Χ.,   Αρχαίος τραγικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: