"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Η καρδιά έχει τους λόγους της που η λογική δεν ξέρει.
Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής
«Είναι ανήθικο!» είπε η Συνείδηση.
«Είναι βλαβερό!» δήλωσε η Υγεία. 
«Αποδοκιμαζεται!» φώναξε η Κοινωνία.
«Δοκίμασε», ψιθύρισε η Καρδιά.
Αγνώστου


Το πνεύμα είναι που ψάχνει μα είναι η καρδιά που βρίσκει.
Γεωργία Σάνδη, 1804-1876, Γαλλίδα συγγραφέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: