"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"

Μη διαλέξεις ένα δρόμο χωρίς εμπόδια· πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά.
Frank A. Clark, 1915-2003, Αμερικανός πολιτικός

H μέρα είναι άλλοτε μητρyιά και άλλοτε μητέρα
Ησίοδος., Αρχαίος Έλληνας ποιητής


Η γη της επαγγελίας είναι πάντοτε από την άλλη μεριά της ερήμου.
Havelock Ellis, 1859-1939, Βρετανός ψυχολόγος


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: