"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"

Προσοχή: οι μέρες στο ημερολόγιο είναι πιο κοντά απ΄ ό,τι φαίνεται.
Aγνώστου

Ο χρόνος είναι μεγάλος δάσκαλος. Το κακό είναι ότι σκοτώνει τους μαθητές του.
Hector Berlioz, 1803-1869,  Γάλλος συνθέτης

Το χθες ήταν μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Το αύριο είναι μια μεταχρονολογημένη επιταγή. Το σήμερα είναι ζεστά λεφτά.
Αγνώστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: