"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Υπαρκτού πρώην συριζολάγνου ελληνισμού κωμωδία"

 

Ας πάει τώρα ο Κατρούγκαλος στον Φίλη και τον Ξυδάκη να τους πει αυτά που έλεγε στον Πάγκαλο:  

Δεν υπάρχουν σχόλια: