"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Κάθε μέρα οι άνθρωποι απομακρύνονται απο την εκκλησία και επιστρέφουν στο Θεό"
LENNY BRUCE (Αμερικανός κωμικός)


"Οι τελετές της Εκκλησίας όσον αφορά εορτές και νηστείες τηρούνται μάλλον ικανοποιητικά αφού οι πλούσιοι τηρούν τις εορτές και οι φτωχοί κρατούν τις νηστείες"
SYDNEY SMITH (Βρετανός κληρικός του 18ου αι.)


"Τα περισσότερα κηρύγματα μου φαίνονται σαν διαφημίσεις, μόνο που δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν ο Θεός είναι ο σπόνσορας ή το προϊόν"
MINION MAK ΛΑΦΛΙΝ (Αμερικανίδα συγγραφέας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: