"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (17/6/ΧΧΧΧ)

1837: Αποδίδεται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον Τσαρλς Γκουντγίαρ για τον βουλκανισμό του ελαστικού.
1962: Ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
1771: Οι Τούρκοι γδέρνουν ζωντανό τον κρητικό αγωνιστή και αρχηγό της εξεγέρσεως των Σφακίων Ιωάννη Βλάχο (Δασκαλογιάννη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: