"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Εθνικών κορωνοϊοκυνηγών κωμωδία

Το screenshot με τις δηλώσεις του παραπάνω λεβεντόπαιδου είναι από ΕΔΩ (Υπουργείο Υγείας!!!)

Κυριάκο να τον χαίρεσαι...
Δεν υπάρχουν σχόλια: