"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Με λούσιμο και χτένισμα αδράχτι δε γιομίζει.
Ελληνική παροιμία

Όποιος τ’ άστρα λογαριάζει, νηστικός πάντα πλαγιάζει.
Ελληνική παροιμία

Με το νου πλουταίν’ η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα.
Ελληνική παροιμία

Δεν υπάρχουν σχόλια: