"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΔΥΣΗ- ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Η πολιτιστική κόπωση - Το Ισλάμ μέσω των έμίριδων κυρι­εύει οικονομικά καί μέσω των κακομοίρηδων κυριεύει πληθυσμιακά τήν Εύρώπη.

Του Σαράντου Ι. Καργάκου


ΕΝΑΣ άπό τούς καλύτερους φιλολόγους -μέ άριστη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας-, πού ευτύ­χησα νά γνωρίσω, ήταν o Κυριάκος Κατσιμάνης πού εξακολουθεί μέσω του διαδικτύου το «μάχεσθαι πε­ρί γλώττης», πού, κατ' έμέ, ισοδυναμεί μέ τό ομηρικό «μάχεσθαι περί πάτρης». Ο φίλτατος Κυριάκος σέ μιά περσινή του ομιλία μέ θέμα Αριστοτέλης και Ευρώπη βρήκε τήν ευκαιρία νά τονίσει:


«Καί κάτι ακόμη σημαντικό. Η Ευρώπη ώς θεμα­τοφύλακας και σημαιοφόρος τής πολιτιστικής παράδοσης, οφείλει νά συνεχίσει νά υπηρετεί αρχές του ανθρωπισμού, τής ανοχής και τής πολ­λαπλότητας έναντι τρίτων, αλλά και νά συνέλθει άπό τήν "πολιτιστική κόπωση" πού τήν διακατέ­χει φυλάσσοντας ταυτόχρονα ώς κόρην οφθαλ­μού τις ελληνορωμαϊκές καί τις χριστιανικές  κα­ταβολές τής ιστορικής ίδιοπροσωπίας της, χωρίς τίς όποίες κινδυνεύει ως πολιτιστική οντότητα νά οδηγηθεί στην αύτοαναίρεση καί τήν  αυτοκατα­στροφή της» 


Καί σέ υποσημείωση ό καλός συνάδελφος σημειώ­νει: «Η παγκοσμιοποίηση ώς οικονομική και γεωστρατηγική πραγματικότητα καί τό ιδεολογικό υπόβαθρο της, ή "Πολιτική ορθότητα", οδηγούν σταδιακά τήν Ευρώπη στή δημογραφική αλλοίωση καί μουσουλμανοποίηση μέ ταυτόχρονη "άποχριστιανοποίησή" της. Η Ευρώπη μάλιστα δείχνει νά αποδέχεται  παθη­τικά τήν τάση αύτή, άν δέν τήν υποθάλπει καί δέν τήν ενθαρρύνει κάποτε».


Προς επίρρωση τής απόψεως αυτής ό Κυριάκος Κατσιμάνης επικαλείται τόν σκε­πτικισμό πού διατυπώνεται στό βιβλίο «Qu’ est-ce que l’ Occident» του Γάλλου διανοητή Philippe Nemo,ένα βι­βλίο πού εκδόθηκε καί στην Ελλάδα το 2008 άπό τό βιβλιοπωλείο τής «Εστίας». Ο Νemo αμφισβητεί ευθέ­ως τή δυνατότητα γόνιμου καί εποικοδομητικού διαπολιτιστικού διαλόγου ανάμεσα στην Δύση, πού είναι προσανατολισμένη στό λόγο και στήν ελευθερία, καί στό Ισλάμ, πού εμφορείται άπό μιά θεοκρατική αντί­ληψη γιά τόν κόσμο καί τή ζωή.  


Πώς είναι δυνατόν νά υπάρξει σύνθεση μέ έναν κόσμο «πού ισχυρίζε­ται ότι αντλεί τό δίκαιο άπό μια κορανική αποκάλυψη που δεν άντιπροσωπεύει τίποτα για μάς, καί τήν οποία (αποκάλυψη) άλλωστε ερμηνεύει κατά τρόπο αυθαί­ρετο»; 


Προσωπικά πιστεύω ότι είναι χρήσιμος ό πολιτισμικός διάλογος. Κάτι βγαίνει άπό αυτόν. Είναι κα­λύτερο νά συζητούμε παρά νά πολεμάμε. Στό παρελ­θόν, στις πολλές περιηγήσεις μου σέ μουσουλμανικές χώρες, είχα ένδιαφέρουσες συζητήσεις μέ μορφωμέ­νους κληρικούς καί μή φανατικούς διανοητές. Καί όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί στά βιβλία μου «Λιβύη» καί «Οι Πέρσες κι έμείς», πού εκδόθηκαν άπό τόν Ιστορι­κό οίκο Ι. Σιδέρη. Παλαιότερα μάλιστα, χωρίς νά είμαι θεολόγος, είχα συμμετοχή σέ διάφορα διαθρησκευτικά συνέδρια όρθοδόξων καί μουσουλμάνων. Κρά­τησα τις θέσεις μου, χωρίς -νομίζω- να γίνω δυσάρε­στος στό μουσουλμανικό άκροατήριο.


Τώρα,όμως, αμφιβάλλω άν είναι μπορετό νά γίνει οποιοσδήποτε διαπολιτιστικός διάλογος. Δεν έπιρρίπτω εύθύνες γι΄αυτό στους μουσουλμάνους.Η Δύση «ήρξατο χειρών αδίκων».Έτσι οι νηφάλιοι του Ισλάμ παραμερίστηκαν καί κυριάρχησαν παντού οί φανατι­κοί. Οι μόνες συζητήσεις πού γίνονται έχουν οικονο­μικό χαρακτήρα. 


Το Ισλάμ μέσω των έμίριδων κυρι­εύει οικονομικά καί μέσω των κακομοίρηδων κυριεύει πληθυσμιακά τήν Εύρώπη. 


Η Ευρώπη αυτό τόν καιρό δέν παράγει ούτε πληθυσμό ούτε πολιτισμό.  


Χαρα­κτηριστική περίπτωση ή χώρα μας. Δεκαετίες τώρα φθίνει πληθυσμιακά καί φτύνει τήν πολιτιστική της κληρονομιά. Υπό διωγμόν ή αρχαία Ελληνική, ή Λό­για καί ή Καθαρεύουσα (ακατανόητοι οί Παπαδιαμά­ντης. Βιζυηνός, Ροίδης, Παπαρρηγόπουλος), ύπό δι­ωγμών τά πνεύματα (πνεύμα είναι μόνον ή ψιλή, ή δασεία είναι σύμφωνο), ύπό διωγμόν καί ή περισπω­μένη (αρκετά, μού λένε, ήταν ξαπλωμένη!), ύπό διωγμόν καί ή ελληνική γλώσσα καί γραφή. Σχεδόν τά πά­ντα γράφονται καί λέγονται στην ξενική. Έπρεπε νά  έλθει ό Ομπάμα γιά νά προβληθεί τό αρχαιοελληνι­κό θαύμα. Εμείς αγωνιστήκαμε νά διαλύσουμε τά πά­ντα. Ενθυμούμαι μιά εύρωβουλευτίνα, τήν Άννα Καραμάνου, πού αγωνιζόταν νά καταργηθεί τό άβατόν του Αγίου Όρους (αυτό μας μάρανε!) καί απαιτούσε να άφαιρεθεί άπό το καταστατικό τού ΠΑΣΟΚ καί ή λέ­ξη «Ελληνισμός», γιατί, λέει,ήταν... «επιθετικός»! Λί­γο μετά, μιά άλλη Άννα, Επίτροπος τής Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρότεινε νά ορίσει η χώρα μας τήν Αγγλική ώς δεύτερη επίσημη γλώσσα στά σχολεία μας καί -άν θυμάμαι καλά- καί στην διοίκηση.


Συνεπώς, ό άπο-ευρωπαϊσμός. ό αφελληνισμός καί ή άποθρησκειοποίηση είχαν άρχίσει άπό παλιά. Η πολιτική λοίμωξη δέν ήλθε άπό τά Ισλάμ, ήλθε άπό...

 μιά μοντερνίζουσα άρλουμπολογική φιλοσοφία (ό Θεός νά τήν κάνει φιλοσοφία) που έβαλε δυναμίτη στά θεμέλια του ελληνικού καί του ευρωπαϊκού πολιτιστι­κού οικοδομήματος. Ενδέχεται αύριο κάποιοι  Ισλα­μιστές νά ανάψουν τό φιτίλι. Ασφαλώς, αντίδραση θά υπάρξει. Ήδη εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ μέ τήν εκλογή του Τράμπ. Τά έθνικιστικά κόμματα, τά χαρακτηριζό­μενα άλλοτε ακροδεξιά καί άλλοτε φασιστικά, κερδί­ζουν παντού έδαφος. Ποιός θά χάσει: Κατά πρώτον λόγο όσοι προειδοποιούν γιά τήν επερχόμενη, μέ κά­θε μορφή εισβολή, καί οι οποίοι πάλι θά αντιδράσουν σε κάθε μορφή αυταρχικής καί άνθρωποδιωκτικής πο­λιτικής. Αυτοί θά είναι καί πάλιν οί διωκόμενοι.


"ΕΣΤΙΑ", 17/03/17

Δεν υπάρχουν σχόλια: